Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Монография Лексический состав исторической топонимии Крыма (часть №9-07)

В. А. Бушаков - ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД ІСТОРИЧНОЇ ТОПОНІМІЇ КРИМУ - Київ – 2003
Часть №9 - Раздел 5 - Структурно-словотворный анализ тюркских топонимов
назад::вперёд

СТРУКТУРНО-СЛОВОТВІРНИЙ АНАЛІЗ ТЮРКСЬКИХ ТОПОНІМІВ
роль афіксів в утворенні топонімів

Усі типи дієслівних географічних імен тюркського топонімікону Криму представлені в топонімічних системах різних тюркських народів за межами півострова.

Дієслівні топоніми притаманні й перській топоніміці в Ірані, де вона співіснує з тюркською топонімічною системою. У перській топонімії дієслівні географічні назви утворюються сполученням іменника з дієслівними основами (1) теперішнього і (2) минулого часу або з (3) дієприкметником минулого часу [Савина 1964. С. 172 - 173]. Перший тип назв найбільш поширений, вони вказують на заняття місцевого населення: Ґеледар (gele стадо + основа тепер. часу дієслова daştän мати, володіти), Ґуштпезан (guşt м`ясо + poxtän варити + топонімічний показник -an), - або на природні умови місцевості: Берфендаз (berf сніг + endaxtän розкидати), Берфріз (berf + rixtan розсипати), Хакріз (xak пил, ґрунт + rixtan), Бадефшан (bade вітер + efşandän розсипати). Менш поширені дієслівні назви другого й третього типу: (2) Борджсухте (borc укріплення + осн. мин. часу дієслова suxtän горіти,згоріти), Карізсухте (kariz підземний зрошувальний канал + suxtän), Чагсухте (çah колодязь + suxtän), Ченарсухте (çenar тополя + suxtän), Рудбест (rud ріка + bestän зв`язувати), Чуббест (çub дерево + bestän), Ходааферід (xoda бог + aferidän створювати),
Шекемдеріде (şekem живіт + deridän роздирати), Шілеґошад (şile долина + goşadän відкривати), (3) Ханкоште (xan хан + дієприкметник минулого часу від дієслова koştän вбивати).

Беручи до уваги те, що дієслівні топоніми в перській топонімічній системі з`явились, вірогідно, під тюркським впливом, можна поставити питання й про аналогічний вплив татарської й турецької мов на румейську топонімію Криму. В усякому разі, гідронім Κρεμαστό νερό дає для цього деякі підстави.

Вперше у тюркській топоніміці роль афіксів в утворенні топонімів розглянув у спеціальній статті Г. Донідзе [Донидзе 1980]. Він дійшов висновку, що в тюркських мовах топонімічне значення притаманне лише кільком словотвірним афіксам, до котрих належать: - lıq (-lik) і -laq (-lek) (утворюють іменники зі значенням місця, багатого на щось – птахів, звірів, риб, дерева, трави, квіти, мінерали, орографічні об`єкти), -ça (-çe) (надає прикметникам зменшувальне значення), -çıq (-çik) (надає зменшувальне значення іменникам), -lı (-li) (утворює від апелятивів топоніми зі значенням місця, що характеризується наявністю або концентрацією чогось; для Азербайджану й Туреччини є характерним утворення за допомогою цього афікса ойконімів від антропонімів та етнонімів) і -lar (-ler) (афікс множини, утворює ойконіми від антропонімів, етнонімів та іменників, що означають рід діяльності людей).

Відображені в кримських топонімах тюркські афікси -cıq, -lar, -laq ~ -lav, -lı : -sız, -lıq, -nıñki і румейський афікс -εις за їхньою роллю можна характеризувати як топонімотвірні.

Демінутивний афікс іменників та прикметників -cıq (-caq, -cek, -cik, -cuq, -cük, -çaq, -çek, -çıq, -çik, -çuq, -çük) широко представлений в оронімії, гідронімії та ойконімії Криму – г. Халцих, ур. Самарчик-Кош, дж. Кемчек у яру Богдан-Дере, Керінчік-Чокрак у Байдарській дол.,Чешменчік, печ. Кільсечех, Кобачик на Карабі-Яйлі. В ойконімії йому відповідають означення az, azğana, kiçkene, küçük: с. Алмачик, Аргинчик (пор. Аргин, Улу-Аргин), Баб[а]чик, Базарчик ~ Кічкіне-Базар, Бакалчак ~ Багалчак (пор. Бакал), Белечік, Болечік (пор. Ток-Булек), Денґельчік (пор. Денґіл), Джолчак, Кадайджик, Карджавджик ~ Кучук-Карджав, Керменчік, Мам[а]чик, Менґелерджік ~ Мінлерчік, Муртазаджик, Онбарчик, Отарджик, Пазарджик, Сюренчік ~ Кучук-Сюрен, Тепеджік, Тобечік, Токульчак, Тулунчак, Фонтальчик. Зменшувальний афікс –çaq у киргизькій топонімії відмітив К. Конкобаєв – Çuñqurçaq “Невелика западина” [Конкобаев 1980. С. 250]. В румейських топонімах присутній демінутивний суфікс -ίτσα (жін.), -ίτσι (сер.): ск. Давліца, ур. Кіліца, Путаміца-Чешме, р. Путаміц, - пор. ойк. Іракліца, Коніца (Κόνιτσα), Халандріца, Яніца, Καρδίτσα (двічі) у Греції.

Афікси -laq (-lav, -lek, -lev), пор. дт at кінь, atlaq коні; -lıq (-lik, -luq, -lük) утворюють від іменних основ іменники зі збірним значенням, котрі характеризують місце скупчення предметів, названих вихідною основою: р. Тереклав, оз. Донузлав, с. Багалак, Борлак, Куколак у Судацькому кад., Мурзалак, Шигалак (Шагалик, Шиглак), Ходжалак (Qocalaq ñLaJwQ), Чонґелек, Чорелек ~ Чурелек, Чукурлак; г. Сабанлик-Оба, Самналих у Байдарській дол., гал. Йонгалик біля с. Капсіхор – кт yonğa, т yonga тріска; стружка, дж. Ґумурлюк-Чокрак, Тюллюк, Усаклик-Чокрак, ліс Чумдуклик, печ. Паско-Саван-Харлих на Карабі-Яйлі, р. Чатирлик, ур. Бакла-Терпелік(Черпелік), Хавалих у Байдарській дол., Юртлук біля с. Байдар, яр Кісерлік, с. Карачарлик, Темір-Убалик, Темішлік, Юварлик; від назв дерев та інших рослин: ур. Айвалик, Артичлик, Ашламалик, Еріклік, Япушханлик, Axlaplıq, г. Армутлук, гірський масив Курюшлюк-Бурун, р. Алмалих-Узень, б. Джевізлік, місцина Чагирлик-Арди, с. Камишлик, Чермалик (Чілмалик); від назв звірів і птахів: г. Ґуґерджінлік-Кая, с. Каргалик, Куртлук; зі значенням “маєтність даної особи” від титулів: с. Калгалик-Єрі, Пашалик, хоронім Ходжалик - володіння ходжі, посада якого у Кримському ханстві була спадковою, що обіймало 16 сіл; від етнонімів: с. Ногайлик, Osmanlıq.

Афікс множини іменників -lar (-ler), при імені особи він означає особу разом з її оточенням: Asanlar “Асан та його оточення (родина або друзі), İlyasalar (із вставкою а) “Ільяс та його оточення”, – представлений у багатьох кримських топонімах:

г. Панджарлар, Сихтлар у Судацькій дол., Шаклар на Керченському п-ві, Як-Ярлар біля с. Шелен, дж. Алла-Чохлар, Арабачилер, Бурлахлар у с. Дерменкой, Каракумлар у верхів`ї Арпату, Кобкебаглар біля с. Шелен, Коваклар-Чокрак у с. Коз, канави Даутлар, Догдалар, Мамалар, Хамлар і Шаурлар біля с. Деґерменкой, р. Ускулар (притока Альми), Шушкулар-Узень (Сіаміс), Я(в)узлар (притока Учан-Су), місцина Хойляр (Хайляр), ур. Араклар-Хир, Даутлар (Алунья), Друган-Безчілар біля с. Капсіхор, Яним-Шлар, Qırlar, Qoylarnıñ qırı, ущ. Хайлар у Судацькій дол., фонтан Хайлар у с. Кизилташ, яри Ґузлер біля с. Гаспра, Мезарлар-Чаїр, Ускулар у верхів`ї Альми, с. Абузлар (Гавизлар, рос. Хавизлар), Аджилар (Гаджилар), Алджулар, Газійлер, Джанлар (Джанґлар), Джетлер-Шейх-Елі, Ейпин-Єрлері, Емірлер, Єділер, Казаклар, Казлар, Каралар, Кирбанлар, Куллар-Кипчак, Кумуклар-Отари, Куртанджилар, Кучук-Байлар (Кир-Байлар), Майданлар, Менлер, Менлерчік, Моллалар, Муллалар, Мурзалар-Бітак, Окчу-Гаджилар, Онлар, Очка-Байлар, Сарилар, Сеґідлер (Сеїтлер), Сейменлер-Кесеґі (Сейманларкой), Тарханлар, Топраклар-Пелен, Узунлар, Хасталар, Ходжалар, Чаїрлар, Челебілер, Черкеслер, Чукурлар, Шейхлер, Юзлер. Граматична множина, як зазначив Г. Донідзе, може бути засобом топонімізації, утворюючи шляхом плюралізації топоніми pluralia tantum від апелятивів, антропонімів та етнонімів (див. [Подольская 1988. С. 106 - 107]).

назад::вперёд

на верх страницы::Словотворный анализ топонимов Крыма::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования