Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Условия формирования топонимии Крыма

В. А. Бушаков
ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД ІСТОРИЧНОЇ ТОПОНІМІЇ КРИМУ - Київ – 2003
Часть №3 - Предисловие (страница первая)

01::02::03::04

Віддався я всім серцем розслідуванням та мудрим вивідуванням усього, що під сонцем.
Це ж невдячне заняття, що Бог дав людям, щоб вони клопоталися. Проповідник, І, 13

ПЕРЕДМОВА

Монографія “Лексичний склад історичної топонімії Криму” призначена для картографів, географів, істориків, археологів, лінґвістів, етнографів та краєзнавців.

Мета дослідження полягає у висвітленні географічних та етнолінґвістичних умов формування топонімної системи Криму і виявленні номенклатури географічних термінів (номенів) та інших слів, включаючи оніми (антропоніми, агіоніми, імена історичних осіб, родоплемінні імена, назви народів, перенесені географічні назви), відбитих в історичній топонімії півострова, та їх систематизації.

До історичних топонімів Криму відносяться топоніми, що виникли в мовах таврів, давніх греків, скіфів, аланів і половців, румеїв, татар, ногайців, караїмів, кримчаків і вірмен. Кримськотатарська мова поділяється на огузький південнобережний діалект, близький до турецької, кипчацький степовий (ногайський) та діалект північного передгір`я, перехідний між південним і північним, яким розмовляли також уруми, караїми, кримчаки й вірмени.

В дослідженні аналізуються топоніми, засвідчені в античних і середньовічних писемних джерелах, на картах, в різних списках, науковій та краєзнавчій літературі.

Виселення в 1779 році з Криму до Північного Приазов`я румеїв, до мови яких належала грецька (румейська) топонімічна система, та урумів спричинило остаточну її руйнацію та витіснення тюркською топонімією. Від грецької (кримськорумейської) топонімії, віддавна поширеної в нагірній частині Кримського півострова, збереглися лише окремі назви, котрі, як правило, мають відповідні тюркські аналоги (кальки первісних грецьких топонімів). Деяка частина субстратної румейськї топонімії увійшла до складу тюркської топонімічної системи як назви окремих географічних об`єктів або як складові елементи гібридних румейсько-тюркських топонімів.

Загарбання Криму Російською імперією в 1783 році і його подальша колонізація, що призвели до масової еміґрації татарського населення до Туреччини, а потім поголовне насильницьке виселення татар із Криму в травні 1944 року, здійснене радянською владою, стерли історичну топонімію з його карти.

Список розглянутих у монографії грецьких лексем сягає трьох сотень, а список тюркських географічних термінів та інших слів (прикметників, числівників, дієслів, господарських, етнографічних, соціальних та реліґійних термінів, антропонімів та родоплемінних імен) перевищує тисячу сімсот.

Географічні терміни, відображені в історичній топонімії Криму, тісно пов`язані з його природними умовами. Так, численні терміни означають найрізноманітніші джерела води, як природні, так і штучні: suv, özen, köl, bunar, çoqraq, çeşme, tekne, quyu; велика кількість термінів пов`язана з рельєфом: dağ, qaya, töbe, qır, sırt, boğaz, dere, çuqur, oy, yar, yılğa, alan, bayır, çayır. Назви населених пунктів часто включають терміни, котрі вказують на тип поселення й означають “село”: avul, köy, el, yurt, otar, yaylaq, qışlav, sala, - або “укріплення”, “фортеця”: kermen, qale.

Окрім географічних термінів, виділено велику кількість інших тюркських і румейських слів, відображених у кримській топонімії. Це якісні й відносні прикметники, що характеризують різні ознаки об`єктів (колір, величину, форму, місцезнаходження тощо), іменники (назви тварин та рослин, найменування всіляких будівель, світські та реліґійні титули, етноніми, імена людей, деякі слова абстрактного значення, переважно арабського походження), числівники, дієприкметники.

Уся зафіксована лексика поділяється на такі основні ґрупи, виділені за граматичними й семантичними ознаками:

 • орографічні, гідрографічні та ландшафтні терміни;
 • зоологічні та ботанічні терміни;
 • назви природних речовин;
 • терміни, що означають різні типи поселень, укріплень і будівель;
 • угіддя;
 • господарське та хатнє начиння;
 • обрядові й реліґійні терміни;
 • світські та реліґійні титули (з ними пов`язані назви земельних володінь на –lıq), назви спорідненості та свояцтва, родів діяльності;
 • слова з абстрактним значенням; прикметники й дієприкметники;
 • квантитативні слова;
 • дієслова;
 • власні імена людей;
 • родоплемінні імена та назви народів.

Подано також словотвірні афікси, які часто зустрічаються в топонімотвірній лексиці, та топонімотвірні граматичні афікси (показники відмінків та атрибутивного зв`язку – ізафету) і деякі післяйменники (alt, ast, üst).

В словниковій частині тюркську лексику подано в порядку турецького алфавіту з доданими літерами Ää, Ññ, Qq та Xx. Присвячена лексемі стаття включає кримськотатарське слово і його наявні ногайський, турецький і давньотюркський аналоги та перський, арабський або інший нетюркський етимон даного слова.

На приналежність лексеми до тієї чи іншої мови вказують умовні позначки, що стоять після чи перед відповідним словом:

 • кт – кримськотатарська,
 • н – ногайська,
 • т – турецька,
 • п – перська,
 • а – арабська та інші.

Значення слів подано українською мовою. За таким самим принципом побудовані й статті з грецькими (румейськими) лексемами.

01::02::03::04

на верх страницы::Лексический состав топонимии Крыма статьи №№1-5::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования